Atestačné práce

 

Atestačné práce - rok 2024


Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat

 

Atestačné práce - rok 2023


Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

 • MVDr. Alexandra KANDRIKOVÁ, RVPS Čadca
  Porovnanie incidencie Fasciola hepatica pri veterinárnej prehliadke hovädzieho dobytka na vybraných bitúnkoch v pôsobnosti RVPS Čadca a RVPS Púchov v rokoch 2007, 2012 a 2017
   

Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat

Odbor: Laboratórna diagnostika

 

Atestačné práce - rok 2018


Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín  

 • MVDr. Martiniaková Jarmila, RVPS Čadca
  Najčastejšie nedostatky zistené počas výkonu úradných kontrol potravín, ktoré sa riešili v správnom konaní v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto v rokoch 2013 – 2015

 

Atestačné práce - rok 2017


Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat

 

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 


Atestačné práce - rok 2016


Odbor: Zdravie zvierat a veterinárna ekológia

 

Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

 

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, veterinárna certifikácia

 • MVDr. Martin PASTYRIK, ŠVPS SR - HIS
  Preprava zvierat po ceste a výkon úradnej kontroly na ochranu zvierat počas prepravy pri dovoze, tranzite a vývoze zvierat cez Hraničnú inšpekčnú stanicu Vyšné Nemecké v rokoch 2007 - 2011

 

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

 

Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat


Atestačné práce - rok 2015


Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat


Atestačné práce - rok 2014


Odbor:Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

 • MVDr. Jozef FIGEĽ, RVPS Košice - mesto
  Vplyv spôsobu chladenia na mikrobiologickú kvalitu hydiny
   
 • MVDr. Anna Geciová, RVPS Trebišov
  Analýza naliehavo zabitých zvierat mimo bitúnku prehliadnutých na bitúnku v okrese Trebišov v rokoch 2010 - 2011
   
 • MVDr. Milan Šíma, RVPS Prievidza
  Sanitácia prevádzok na výrobu čerstvého mäsa ako nepomenovaná súčasť HACCP

 

Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat

 

Odbor: Veterinárna ekológia a živočíšne vedľajšie produkty

 • MVDr. Pavol TOKÁR, RVPS Galanta
  Výkon veterinárnej kontroly v spracovateľskom závode vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 (schvaľovanie, validácia spracovateľskej metódy, HACCP, sledovanie kvality a nezávadnosti odvodených produktov) vo vzťahu k platnej legislatíve EÚ v období 2009 - 2011.

 

Odbor: Veterinárna farmácia

 

Odbor: Laboratórna diagnostika

 

Atestačné práce - rok 2013


Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

 

Odbor: Veterinárna certifikácia, výmeny, vývoz a dovoz

 • MVDr. Katarína JANOVÍČKOVÁ, ŠVPS SR
  Analýza kontrol vyplývajúcich z legislatívy pre nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov v podmienkach SR a EÚ
   
 • MVDr. Robert HAČKO, ŠVPS SR
  Systém veterinárnych kontrol dovozu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu po vstupe SR do EÚ
   
 • MVDr. Blanka SEMANOVÁ, HIS Vyšné Nemecké
  Dovoz medu - produktu živočíšneho pôvodu určeného na ľudskú spotrebu z tretích krajín do Európskej únie prostredníctvom schválenej Hraničnej inšpekčnej stanice Vyšné Nemecké v rokoch 2004 - 2011

 

Atestačné práce - rok 2012


Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

 

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

 • MVDr. Miroslava Blahová
  Výsledky dosiahnuté pri kontrole hygieny povrchov tiel jatočných ošípaných a hovädzieho dobytka na bitúnkoch v regióne Zvolen
   
 • MVDr. Adriana Kašubová
  Sanitácia v systéme HACCP vo vybranej prevádzkarni
   
 • MVDr. Ivan Marek
  Prevalencia salmonel v ileocekálnych miazgových uzlinách u ošípaných chovaných v SR v rokoch 2006 - 2007
   
 • MVDr. Ivana Hurníková
  Analýza výskytu a riziko nakazenia ľudí pôvodcami trichinelózy v Žilinskom kraji v rokoch 2006 - 2011
   
 • MVDr. Jaroslava Švaňová
  Sledovanie výskytu Listeria monocytogenes v mäsospracujúcich závodoch v regióne Čadca v rokoch 2008 - 2010
   
 • MVDr. Ján Ždij
  Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri výkone ÚKP v obchodenej sieti trebišovského regiónu v rokoch 2007 - 2010 a ich príčiny z pohľadu inšpektora HP a PD
   
 • MVDr. Gabriela Gadusová
  Koliformné mikroorganizmy izolované z pitnej vody, ich druhová identifikácia a hygienický význam
   
 • MVDr. Martin Kováč
  Proteíny akútnej fázy vo veterinárnej diagnostike (kvalita mlieka)
   
 • MVDr. Jarmila Szatmáryová
  Monitorovanie a vyhodnotenie vybraných ukazovateľov bezpečnosti a kvality mäsových výrobkov dvoch výrobcov regiónu Šaľa v rokoch 2007 - 2011
   
 • MVDr. Milena Holotová
  Vyhodnotenie nevyhovujúcich laboratórnych výsledkov vzoriek potravín odobratých v zmysle plánu úradného odberu vzoriek, ich hlásenie cez rýchly výstražný systém v období rokov 2009 - 2011 v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Myjava
   
 • MVDr. Anna Ondová
  Analýza nedostatkov pri vydávaní prvostupňových rozhodnutí v správnom konaní v oblasti úradných kontrol potravín v rokoch 2009 - 2011 v Košickom kraji
   
 • MVDr. MVDr. Ľubica Šustrová
  Hodnotenie kvality surového kravského mlieka vo vybraných podnikoch v regióne Nové Mesto nad Váhom za roky 2000 - 2001 a 2010 - 2011
   
 • MVDr. Martina Samcová
  Sledovanie vybraných faktorov bezpečnosti mäsa hydiny a výrobkov z hydinového mäsa vyrábaných a umiestňovaných na trh v regióne Žilina v rokoch 2006 - 2010
   
 • MVDr. Tatiana Jaďuďová
  Analýza rizika obsahu olova v produktoch živočíšneho pôvodu v súvislosti s intoxikáciou hovädzieho dobytka
   
 • MVDr. Gabriela Chudániková
  Vytvorenie mapy výskytu trichinelózy u voľne žijúcich zvierat kraja Banská Bystrica
   
 • MVDr. Helena Palágyiová
  Katarálna horúčka oviec v karanténe hovädzieho dobytka
   
 • MVDr. Ján Dlhý
  Cirkulácia dirofilariózy u psov na západnom Slovensku

 

Atestačné práce - rok 2011


Odbor: Zdravie zvierat a ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

 • MVDr. Miriam Csicsai
  Vplyv vybraných látok na puerpérium bahníc
   
 • MVDr. Bohuslava Miškovičová
  Riešenie zverozdravotnej situácie v chove králikov po odstave na farme Anprokrmi sro Šoporňa v rokoch 2005 - 2007
   
 • MVDr. Ján Šiška
  Zdravie, ochrana a welfare zvierat chovaných na farmách a v čase ich prepravy
   
 • MVDr. Dagmar Kopřivová
  Vplyv orálnej vakcinácie diviačej zveri proti KMO na vývoj epizootologickej situácie na území Trenčianskeho kraja
   
 • MVDr. Ján Novotný
  Analýza monitorovania rezíduí vybraných cudzorodých látok v rôznych komoditách v okrese Bardejov v rokoch 2005 - 2009
   
 • MVDr. Jozef Felcan
  Vplyv zmeny technológie ustajnenia na chorobnosť paznechtov dojníc
   
 • MVDr. Jozef Sliacky
  Vznik, priebeh a monitoring KMO u diviačej zveri v okrese Veľký Krtíš v rokoch 2000 - 2009

 

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

 • MVDr. Zuzana Ftorková
  Hodnotenie výskytu Listeria monocytogenes v mäsospracujúcich závodoch v regióne Žilina v rokoch 2006 - 2009
   
 • MVDr. Miriam Sádovská
  Rozbor monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci v okrese Rožňava v rokoch 2000 – 2001 a 2004 – 2008
   
 • MVDr. Ida Starostová
  Analýza rizika vyplývajúceho z voľného obehu produktov živočíšneho pôvodu
   
 • MVDr. Renáta Rathouská
  Zhodnotenie monitorovacej činnosti v oblasti rezíduí vybraných cudzorodých látok v potravinovom reťazci v regióne Nitra v rokoch 2006 - 2009
   
 • MVDr. Kvetoslava Balčáková
  Verifikácia systému HACCP pri výrobe mliečnych výrobkov vo firme MILK-AGRO sro Sabinov
   
 • MVDr. Ildikó Virágová
  Rozbor kvality a bezpečnosti medu v okrese nové Zámky v rokoch 2002 - 2009
   
 • MVDr. Anton Mudrák
  Vplyv zavedenia HACCP na výrobnú prax Mäsokombinátu DALTON sro Košice

 

Atestačné práce - rok 2010
 

Odbor: Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia

 • MVDr. Martin Barančok
  Záchyt chrípkových vírusov typu A u dravého vtáctva na Červenom Kameni
 • MVDr. Ľubomír Jaký
  Monitorovanie moru včelieho plodu a vyšetrenie meliva na jeho prítomnosť vo včelstvách v rámci ZO SZV Stupava v rokoch 2006 – 2009
 • MVDr. Vojtech Bachratý
  Výsledky entomologického prieskumu vektorov katarálnej horúčky oviec v Bratislavskom kraji v rokoch 2008 – 2009

 

Odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín 

 • MVDr. Eva Koreňová
  Overenie podmienok prepravy nevychladeného mäsa medzi regiónmi Zvolen a Banská Bystrica
 • MVDr. Peter Zima
  Monitorovanie a analýza vybraných kontaminantov v potravinovom reťazci v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 2003 - 2009
 • MVDr. Pavol Cserei
  Problematika označovania potravín, chyby a nedostatky zisťované počas kontrolnej činnosti v rokoch 2007 a 2008 a analyzované v ŠVPÚ Dolný Kubín
 • MVDr. Ľubomír Vido
  Sledovanie výskytu alergénov v potravinách uvádzaných na trh v rámci Košického kraja v rokoch 2006, 2008 a 2009
 • MVDr. Ľubomír Voška
  Najčastejšie príčiny nepožívateľnosti mäsa a orgánov na bitúnku PD Lokca v rokoch 2000 - 2006

 

Atestačné práce - rok 2009

 • MVDr. Ivan Antol
  Kvalita ovčieho hrudkového syra podľa prevádzok v regióne Liptovský Mikuláš za roky 2004 - 2008
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Radovan Chrena
  Preverenie kvality pitnej vody z vodných zdrojov používaných v rámci vojenských zariadení Ozbrojených Síl SR v rokoch 2007 - 2008
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Marcela Mračková
  Plán HACCP pre stredne veľkú predajňu potravín so širokým rozsahom sortimentu výrobkov - modelový plán
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Drahoslava Bernáthová
  Hygienické aspekty výroby korbáčikov v Trnavskom kraji
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Erika Čulenová
  Analýza potravinového dozoru v regióne Orava v rokoch 2006 a 2007
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • Ing. Eva Hrnčiariková
  Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Juraj Marcin
  Biologická ochrana letísk Ozbrojených síl SR a odchov sokolovitých dravcov v podmienkach wefare
  odbor: Ochrana zvierat
 • MVDr. Štefánia Pirčová
  Monitoring živočíšnych proteínov v krmivách za obdobie rokov 2003 - 2008
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

 

Atestačné práce - rok 2008

 • MVDr. Danica Nagyová
  Modelový plán HACCP pre predajňu mäsa a mäsových výrobkov
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • Ing. Ingrid Hajduková
  Monitoring obsahu chloridu sodného v potravinách živočíšneho pôvodu za obdobie rokov 2005 - 2007
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Mária Martonová
  Sledovanie úradného odberu vzoriek, vyhodnotenie zistených nevyhovujúcich výsledkov, ich hlásenie cez rýchly výstražný systém s dopadom na spotrebiteľa v období rokov 2004 - 2008 v okrese Košice-okolie
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

 

Atestačné práce - rok 2007

 • MVDr. Milena Popovičová
  Analýza nedostatkov súvisiacich s problematikou teplôt u potravín živočíšneho pôvodu v obchodnej sieti v rokoch 2002 - 2005
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Jana Salajová
  Vyhodnotenie a porovnanie výsledkov zistených pri výkone potravinového dozoru v obchodnej sieti v okrese Košice - okolie v rokoch 2004 – 2006
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Jozef Vasek
  Monitorovanie výskytu parazitóz diagnostikovaných na bitúnku Mäsozávod Tvrdošín v rokoch 1999 – 2003
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
 • MVDr. Svetlana Laczkóová
  Porovnávanie chemického zloženia a zrenia mäsa niektorých druhov voľne žijúcej zveri
  odbor: Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín

 

Atestačné práce - rok 2006

 • MVDr. Jana Širjovová
  Sledovanie teplotných podmienok počas skladovania, prepravy a predaja mliečnych výrobkov v regióne Senec
 • RNDr. Kvetoslava Kutschyová
  Monitoring obsahu dusičnanov v rastlinných komoditách v spotrebiteľskej sieti v rokoch 2002 – 2003
 • MVDr. Ivan Uhliar
  Výskyt a monitoring klasického moru ošípaných v okrese Levice v rokoch 1994-2005
 • MVDr. Ivan Hanuska
  Mor včelieho plodu v regióne Žiar nad Hronom a faktory ovplyvňujúce jeho tlmenie

 

Atestačné práce - rok 2005

 • MVDr. Pavol Halač
  Lymská borelióza – dôkaz výskytu protilátok v sére hovädzieho dobytka z regiónov pohoria Inovec, Rokoš a epizootologické, resp. epidemiologické aspekty jej rozšírenia
 • MVDr. Jozef Havran
  Epizootologická analýza výskytu scrapie oviec v PD Turiec Dubové

 

Atestačné práce - rok 2004, verzia anotácie 2003/04

Atestačné práce - rok 2003, verzia anotácie 2003/04

Atestačné práce - rok 2002

Atestačné práce - rok 2001

Atestačné práce - rok 2000