Plán vzdelávacích aktivít IVVL na rok 2022

  

Plán vzdelávacích aktivít 2022 (pdf) Plán vzdelávacích aktivít 2022 (word) Plán vzdelávacích aktivít 2022 (odbory)

 
Dátum konania

Kód aktivity

Názov vzdelávacej aktivity

   Lektori


Január  2022


 

11.01.2022
(4,5 h.)

  ZD

 Školenie elektronických registrov, vedených v chovoch na identifikáciu a registráciu hospodárskych zvierat
 Microsoft Teams

Ing. Štepková;
Ing. Rosinčinová;
Ing. Tomašovič


20.01.2022
(8 h.)

  HK

 Pracovná porada 
 Microsoft Teams

MVDr. Ihnátová;
MVDr. Tkáčová;
MVDr. Lazar;
MVDr. Bugošová; 
MVDr. Mihálová


25.01.2022
(2 h.)

  PD 6

 Plánovanie úradných kontrol v OS a vo výrobe
 Microsoft Teams

Ing. Fischerová
Ing. Remžová


Február 2022


 

01.02.2022
(9:30-14:00 h.)

  LD 1

 Kontrola rezíduí pesticídov v potravinách v roku 2022
 Microsoft Teams

Ing. M. Matušová,
RNDr. J. Ďurčanská


 

08.02.2022
(4 h)

 

  HK 9

 
 Metodický pokyn na výkon úradných kontrol pri nakladaní s VŽP
podľa zákona č. 39/2007 Z. z. – 01/2022/260

 Časť 1. - Všeobecná  
 Časť 2. špeciálna – výkon kontrol – HP
 Časť 4. - Kontrolné záznamy

 Microsoft Teams    

MVDr. Tkáčová


10.02.2022
(9:00-11:00 h.)

  H 2

 Systém Traces NT (práca so systémom – správa LMS)
 Microsoft Teams

 MVDr. Hačko, 
 Mgr. Cimrová, 
 MVDr. Tkáčová


14.02.2022
(4 h)

  HK 10

 
 Metodický pokyn na výkon úradných kontrol pri nakladaní s VŽP
podľa zákona č. 152/1995 Z. z. – 14/2021/260

 Microsoft Teams    

MVDr. Tkáčová


16.02.2022
(9:00-17:30 h.)

  HK 4

 NPKR, monitoringy rezíduí  (MPZ a R, RHK)
 Microsoft Teams 

MVDr. Ihnátová,
MVDr. Bugošová


17.02.2022
(9:00-17:30 h) 
18.02.2022
(9:00-13:00 h)

  HK 3

 Veterinárna farmácia
 Microsoft Teams 

MVDr. Ihnátová,
 MVDr. Lazar, 
 Zástupca ÚŠKVBL


22.02.2022
(9:00-11:00 h.)

  LD 2

 Monitoring AMR 2022
 Microsoft Teams

MVDr. Bedriová,
Ing. Mojžišová A., PhD.


Marec 2022


 

02.03.2022
(9:00-14:00 h.)

  HP 1

 Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín ŽP na rok 2022,
plánovanie a odber vzoriek produktov živočíšneho pôvodu

 Microsoft Teams

MVDr. Ing. F. Pokorný,

MVDr. G. Virgalová,
MVDr. Ondriaš


 

15.-16.03.2022
 

  PD 2 

 Víno - plán kontrol. plán odberov vzoriek, pripravované ck, výkazy, mesačné správy,
správne konania, zapisovanie  do kič a odbery vzoriek na rok 2022

 ŠS Modra

Ing. Závracký, 
Ing. Fischerová, 
JUDR. Hanuliaková


10.03.2022
(10:00-12:00h.)
24.03.2022

 

 

  H 3 

 Certifikácia
 1.hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina)
 2.vedľajších živočíšnych produktov (DOCOM, Follow up) 
 

 Microsoft Teams

 Certifikácia vedľajších živočíšnych produktov (DOCOM, Follow up)
 Microsoft Teams

MVDr. Hačko, MVDr. Bachratý
Dr. Michalíčková, Mgr. Cimrová, 
MVDr. Andraščíková, Ing. Fischerová, Ing. Závracký, 
JUDR. Hanuliaková


Zmena termínu
(2x4 h.)

 

  HP 2 

 Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka - salaše
 Microsoft Teams

 MVDr. Ing. F. Pokorný,
 MVDr. Juhaščíková
 NRLM


22.03.2022
(9:00 - 11:00 h.)

  HP 3 

 Veterinárne a úradné kontroly v sektore produktov rybolovu 
 Microsoft Teams

 MVDr. G. Virgalová.


22.03.2022 
(13:00-16:00 h.) 

     

  HK 15
  1/2 
       

 VŽP – schvaľovanie prevádzkarne na výrobu kompostu - určené pre RVPS Trenčín, Prešov, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica
 Microsoft Teams
 


24.03.2022  
(8:00-15:00 h.)            

  HK 8            

 Metodický pokyn na výkon úradných kontrol pri nakladaní s VŽP podľa zákona č. 39/2007 Z. z. – 01/2022/260
 Časť 1. - Všeobecná; Časť 2.  Špeciálna – výkon kontrol 
 Časť 3. Hlásenia; Časť 4. Kontrolné záznamy

 Microsoft Teams

MVDr. Tkáčová


28.3.2022
(8:30-12:00 h)

  HP 4  

 Veterinárne kontroly v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov 
 Microsoft Teams

 MVDr. M. Ondriaš, MVDr. P. Miškovič ,
 MVDr. D. Bucsuházyová,
 Ing.Štepková.


30.03.2022
(9:00-15:00 h)

  AK 1 

 Aplikácia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v praxi orgánov
veterinárnej a potravinovej správy
 

 Microsoft Teams

 MVDr. Matejčík.


Apríl 2022


 


05.04.2022
(4 h.) 

 

  HK 11           

 Metodický pokyn na výkon úradných kontrol pri nakladaní s VŽP podľa zákona č. 39/2007 Z. z. – 01/2022/260
 Časť 5 - Výnimky

 
Microsoft Teams

  MVDr. Tkáčová


05.04.2022

(8:00-13:00 h.)

  HK 6

 Transmisívne spongiformné encefalopatie
 Microsoft Teams

 MVDr. Mihálová, MVDr. M. Mojžiš,
 zástupca SR v EFSA,
 Ing. Korytárová  NRL pre TSE,
 MVDr. Tkáčová


Zmena termínu
(3 h.)

  H 4

 Premiestňovanie a certifikácia spoločenských zvierat 
 Microsoft Teams

 MVDr. Hačko
 Mgr. Cimrová 
 Ing. Štepková


07.04.2022
(13:00-15:00 h.)

  AK 2

 Zmena systému príjmu, evidencie a vybavovania tzv. iných podaní a podnetov
 Microsoft Teams

 MVDr. Matejčík
 Zástupca IT


20.04.2022
(8:30-11:00 h.)

  PD 11

 Kontrola obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny
 Microsoft Teams

 Ing. J. Vranka,
 JUDr. A. Hanuliaková,
 Ing. P. Červenka


27.04.2022
(9:00-12:00 h.)

 

  LD 3

 Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), administratívna asistencia (AAC) a potravinové podvody (FF)
 Microsoft Teams

 Mgr. Harmat Peter, 
 Ing. Foltinová D., PhD.

       

Máj 2022


 

04.-06.05.2022
 

  ZD 1

 Zdravie zvierat, 1. časť
 IVVL Košice

MVDr. Chudý,
experti odboru zdravia a 
ochrany zvierat


04.05.2022
(09:00-14:00 h.)

  PD 8

 Úradné kontroly potravín dovážaných z tretích krajín, Internetový predaj potravín neživočíšneho pôvodu
 Microsoft Teams

 Ing. Svetík


18./19.05.2022 
(4/4 h.)       

  HK 15
  2/2 
       

 Kompostovanie – aerobný proces transformácie
 Teoretická príprava – schvaľovanie, validovanie metódy spracovania

 Microsoft Teams
 MVDr. Tkáčová

19.-20.05.2022
(12 h.)

  LP 1

 Správne konanie – aktuálne problémy
 IVVL Košice 

 JUDr. Harviľák,
 Mgr. Matajzíková,
 MVDr. Mikulová


Jún  2022


 


01.06.2022

(09:00-12:00 h.)

  LD 4

 Školenie inšpektorov spolupracujúcich s Certifikačným orgánom pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
 Microsoft Teams

Ing. Slížová M., PhD.
 Ing. Matušová

07.06.2022
 

  PD 5

 Kontroly krížového plnenia
 Microsoft Teams

 RNDr. Babič,
 Ing. Svetík


08.06.2022
(9:00-11:00 h.)

  HP 5

 Veterinárne a úradné kontroly v sektore mäsových výrobkov
 Microsoft Teams

 MVDr. G. Virgalová08.-10.06.2022
(8 h.)

            

 

  HK 8
  HK 11
  HK 13           

 Nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (EÚ) č. 142/2011,
 Metodický pokyn na výkon úradných kontrol pri nakladaní s VŽP podľa zákona č. 39/2007 Z. z. –   01/2022/260 (časť 3 hlásenia, časť 4 kontrolné záznamy, časť 5 výnimky, časť 6- schvaľovanie , časť 7-   povoľovanie prevádzkovateľov )

 IVVL Košice

  MVDr. Tkáčová


 

13.-15.06.2022

 

  HP 2

 Veterinárne a úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu
 IVVL Košice

 MVDr. Ing. F. Pokorný,
 


 

 

14.06.2022

 

 

  HK 1 

 Krmivá 
 ÚK krmív, Odber vzoriek, VIS, Certifikácia, Kontroly v mieste určenia – dovoz krmív pre zvieratá,
 TRACES, Úradné kontroly –   prílohy IV nariadenia (ES) č. 999/2001,
 Postup pri riešení nevyhovujúcich výsledkov   vyšetrení, 
 Kompetencie pri výkone ÚK na farmách a vo výrobniach krmív RVPS a UKSUP.
 Microsoft Teams                    

MVDr. Ihnátová, MVDr. Tkáčová
MVDr. Bugošová,MVDr. Lazar
Zástupca ÚŠKVBL, 
Zástupca odb. zahr. vzťahov,
dovozov a vývozov


 

16.-17.06.2022

  OZ 1

 Školenie pre inšpektorov pripravujúcich sa na autorizáciu na kontrolu obchodnej kvality   čerstvého ovocia a zeleniny
 IVVL Košice

  Ing. Vranka Juraj
 


 

22.06.2022

(9:00-11:00 h.)

  PD 1

 -čiastkové - Aktuálne informácie týkajúce sa úradnej kontroly potravín neživočíšneho pôvodu (označovanie potravín niektorými údajmi, dotazy zo strany PPP, problémy pri výkone úradných kontrol)
 
Microsoft Teams

 Ing. Blanka Remžová


 

23.06.2022

(9:00-11:00 h.)

 PD

 Najčastejšie problémy pri výkone úradnej kontroly potravín neživočíšneho pôvodu  (mikrozelenina, bylinné čaje, trhoviská  ...)
 Microsoft Teams

  Mgr. Anna Závracká

       

September  2022


 


27.-29.09.2022  
      

        

  OZ 2            

 Školenie pre inšpektorov pripravujúcich sa na autorizáciu na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny
 IVVL Košice

 Ing. Juraj Vranka


Október  2022


 


04.-06.10.2022
 

  HP 8

 Veterinárne kontroly a úradné kontroly potravín v sektore mlieka na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie a potencionalne nebezpečenstva pre zdravie ľudí
 IVVL Košice

MVDr. Ing. F. Pokorný,
NRLM, MVDr. Juhaščíková


13.10.2022
 

  OZ  3

Školenie pre inšpektorov pripravujúcich sa na autorizáciu na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, 3. časť
online MS Teams, 8.30 – 14.00 hod.

Ing. Juraj Vranka,
JUDr. Anna Hanuliaková,
Ondrej Ružovič

 

19.-20.10.2022

 

  HP 9

 Veterinárne kontroly v sektore čerstvého mäsa domácich kopytníkov na všetkých stupňoch
produkcie, spracovania a distribúcie a potenciálne nebezpečenstvá pre zdravie ľudí a zvierat 

 IVVL Košice 

MVDr. Erika Hudáčová
MVDr. P. Miškovič 
Ing. L. Štepková


25.-27.10.2022
 

  ZD 2

 Zdravie zvierat, 2. časť 
 IVVL Košice 

MVDr. Chudý,
experti odboru zdravia
a ochrany zvierat


November  2022


 

02.-03.11.2022
 

  PD 4

 Víno - ukončenie roka, plány kontrol, odbery vzoriek, KIC, záznamy z kontrol, legislatíva, správne konania, laboratórna. diagnostika, hodnotenie vín
 ŠS Modra

 Ing. Závracký
 Ing. Fischerová


 

xx.11.2022

 

 


 

  PD 1

Potravinová legislatíva 

(PD 7) Plánovanie úradných vzoriek RK  
(PD 9) Komoditné školenie: Doošetrovanie nevyhovujúcich vzoriek, aj vo vzťahu k interpretácii,
nedostatky pri úradných záznamoch , DUKP, vysledovatelnosť 

(PD 10) Komoditné školenie: Správna výrobná prax vo vzťahu k označovaniu potravín,
HACCP vo vybraných potravinových komoditách 

(PD 12) Komoditné školenie: GMO+tabak

 IVVL Košice

 Ing. Fischerová;
 Mrugová(MPRV);
 kolektív odboru RK+iné08.-09.11.2022

 

  HP 10

 Úradné kontroly potravín živočíšneho pôvodu.
 Novinky v Systéme rýchlej výmeny informácií pre potraviny a krmivá, v Systéme pre podvody v potravinách a krmivách (FF systém) a v systéme administratívnej pomoci a spolupráce (systém AAC)

 IVVL Košice 

MVDr. Ing. F. Pokorný
MVDr. G. Virgalová


11.11.2022
(9:00 - 13:00h.)

  PD 5

 Kontroly krížového plnenia
 Microsoft Teams

RNDr. Martin Babič, PhD.

15.-16.11.2022
 

  LP 2

 Priestupkové konanie – aktuálne problémy
 IVVL Košice 

JUDr. Harviľák,
JUDr. Hanuliaková


 

21.-22.11.2022  
            

  HK 1 
  HK 12 
  HK 14

 Krmivá  
 Vysledovateľnosť VŽP/OP
 Preprava /  Obchodné doklady / 

MVDr. Tkáčová; 
MVDr. Bugošová29.-30.11.2022
 

  PD 3

 Potravinová legislatíva – Nariadenia, smernice, vyhlášky MPRV SR podľa jednotlivých komodít,
zásielky, aktuálne informácie

 IVVL Košice 

Ing. Fischerová,
kolektív odboru RK,
iné


December  2022


 


 

06.-07.12.2022

 

  HP 7

 Veterinárne kontroly v sektore zverina, AMO,
 VK a ÚK potravín v sektore čerstvé hydinové mäso a vajcia.;

 VK a ÚK potravín v sektore med
 IVVL Košice 

 MVDr. Lukáč,
 MVDr. Janto,
 MVDr. M. Virgalová 


 

08.12.2022

(9:00-12:00h.)

 

  HP 6

 Úradné veterinárne kontroly na úseku zabíjania domácich kopytníkov a hydiny pre ÚVA
 Microsoft Teams

 MVDr. Erika Hudáčová
 MVDr. P. Miškovič,
 MVDr. M. Virgalová


Počas  roka  2022 - Bližšie NEURČENÉ


Október /
November 2022  
(8 h.) 

  HK 5            

 Problematika na úseku kontroly krmív, veterinárnej farmácie, rezíduí a monitoring 
 IVVL / Microsoft Teams

 MVDr. Ihnátová
 MVDr. Lazar
 MVDr. BugošováNovember /
December 2022  
(8 h.)        

  HKP 2            

 PORADA
 IVVL / ŠVPS SR

 MVDr. Ihnátová
 MVDr. Tkáčová
 MVDr. Lazar
 MVDr. Bugošová
 MVDr. Mihálová


Operatívne určíme termín, 
v závislosti od procesu zákona č. 39/2007 Z. z.

  HK 2           

 Medikované krmivá
 
Microsoft Teams

 MVDr. Ihnátová
 MVDr. Bugošová
 MVDr. Lazar


xx.09.2022
 

  HK 7

 Pohotovostné cvičenie TSE :
 1. Praktické postupy eradikácie prípadov TSE, 
 2. Aplikácia NPP TSE pri riešení pozitívnych prípadov scrapie 

 RVPS podľa výberu /Microsoft Teams

 MVDr. Mihálová;
 MVDr. Tkáčová


zmena termínu
 

  H 1

 Hraničné veterinárne kontroly: Dovoz živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín;
 Tovar na osobnú spotrebu cestujúcich, nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat 

 IVVL Košice 

 MVDr. Hačko 


1 cvičenie – 8 hodín
v priebehu roku 2022
     

  HK 15
       

 Úradná kontrola na mieste v prevádzkarni (schvaľovanie)
 - bioplynová stanica z hygienizáciou   2x
 - výroba organických hnojív 1x
 - výroba krmív pre spoločenské zvieratá 1x
 - spaľovne 2x
 - spracovateľské zariadenie 1x
 MVDr. Tkáčová