Dokumenty

 

Zákon o informáciách      


 

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti


  • V súlade s § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme nasledovné:
  • Zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy podľa § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods. 1 zákona je sekcia kontroly a obchodného dozoru Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 821 66 Bratislava 1.
  • Oznámenie možno podať ústne do zápisnice, telefonicky alebo písomne v listinnej forme alebo elektronickej forme na emailovú adresu kriminalita@mprvsr.onmicrosoft.com.

 

 

Protikorupčný program