Školenia a preškolenia poľovníkov

 

IVVL realizuje vzdelávací program "Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia osôb" v súlade s Vyhláškou MPRV SR č.13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach. Školenia sa môžu zúčastniť poľovníci s platným poľovným lístkom, ktorí dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie. Predmetné školenia IVVL uskutočňuje po celom Slovensku, na základe požiadaviek cca 20 poľovníkov daného regiónu. Školenie je dvojdňové, v rozsahu 16 vyučovacích hodín a končí skúškou (do 15 dní odo dňa ukončenia školenia). 
Poplatok za školenie a skúšku je 175 € / osoba

Na školenie sa možno prihlásiť písomne, formou vyplnenej prihlášky (Príloha č. 13), ktorú si stiahnete TU!
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na školenia sa je možné prihlasovať priebežne počas celého roku.

IVVL oznamuje poľovníkom - vyškoleným osobám, ktoré vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení a ktorým končí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti (po 5 rokoch odo dňa vykonania skúšky odbornej spôsobilosti), aby sa formou vyplnenej prihlášky prihlásili na jednodňové (bez skúšky) "Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení" a získali nové osvedčenie. Poplatok za preškolenie je 60 € / osoba. IVVL realizuje preškolenia poľovníkov po celom Slovensku na základe požiadaviek vyškolených osôb, ktoré si podali na IVVL písomnú prihlášku.

Formulár prihlášky na preškolenie (Príloha č. 14) nájdete TU!
Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na preškolenia poľovníkov, je nutné prihlasovať sa priebežne, počas celého roku v dostatočnom predstihu.

 
Aktuálne pozvánky: 

 

       01.12.2022    Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie ulovenej zveri
                              
(online)


 
Štúdijný materiál :

Prednášky k online preškoleniu poľovníkov - 01.12.2022

 
 

Kontaktná osoba:

Ing. Erika Meitnerová,

e-mail: meitnerova@ivvl.sk , tel.: 055/79 69 117, mobil: 0908 798 112