Aktuálne výzvy

 

Zateplenie budovy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov vrátane súvisiacich stavebných prác – II. etapa 

 

Dátum: 19.10.2021

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky.

Názov predmetu zákazky:

Zateplenie budovy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov vrátane súvisiacich stavebných prác – II. etapa 

Spoločný slovník obstarávania:

45000000 – 7 – Stavebné práce
45214800 – 8 – Budovy školiacich zariadení
45321000 – 3 – Tepelnoizolačné práce
 

Miesto a lehota na predkladanie ponuky:

Cenové ponuky so všetkými požadovanými prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s údajmi o odosielateľovi a označenej heslom : „CENOVÁ PONUKA - ZATEPLENIE II. ETAPA - NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 25.11.2021, na adresu verejného obstarávateľa : Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,  Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice

 

  1. Pristrešok vstupu do kotolne
  2. Severná fasáda z dvora
  3. Strojovňa výťahu
  4. Východná časť fasády nad KS
  5. Západná fasáda

 

 

 IVVL - Severná fasáda  IVVL - Západná fasáda