Školenia a preškolenia poľovníkov

 

IVVL realizuje vzdelávací program "Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia osôb" v súlade s Vyhláškou MPRV SR č.13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach. Školenia sa môžu zúčastniť poľovníci s platným poľovným lístkom, ktorí dosiahli minimálne stredoškolské vzdelanie. Predmetné školenia IVVL uskutočňuje po celom Slovensku, na základe požiadaviek cca 20 poľovníkov daného regiónu. Školenie je dvojdňové, v rozsahu 16 vyučovacích hodín a končí skúškou (do 15 dní odo dňa ukončenia školenia). Poplatok za školenie a skúšku je 160€/osoba. Na školenie sa možno prihlásiť písomne formou vyplnenej prihlášky, ktorá je uverejnená v menu Prihlášky na vzdelávacie aktivity ( Školenia poľovníkov - Príloha č.13). Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, faxom, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na školenia sa je možné prihlasovať priebežne počas celého roku.

IVVL oznamuje poľovníkom - vyškoleným osobám, ktoré vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení a ktorým končí platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti (po 5 rokoch odo dňa vykonania skúšky odbornej spôsobilosti), aby sa formou vyplnenej prihlášky prihlásili na jednodňové (bez skúšky) "Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení" a získali nové osvedčenie. Poplatok za preškolenie je 50€/osoba. IVVL realizuje preškolenia poľovníkov po celom Slovensku na základe požiadaviek vyškolených osôb , ktoré si podali na IVVL písomnú prihlášku. Formulár prihlášky na preškolenie nájdete nižšie. Vyplnenú prihlášku je možné zaslať elektronicky, faxom, poštou alebo doručiť osobne. Po stanovení termínu a miesta školenia sú záujemcom zasielané pozvánky a návratky na adresy uvedené v prihláške. Na preškolenia sa je nutné prihlasovať priebežne počas celého roku v dostatočnom predstihu.

 



Aktuálne pozvánky: 

 

Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí

  • 25. - 26. november 2021, Košice

 


Preškolenie poľovníkov, ktorí vykonávajú prvotné vyšetrenie zveri po ulovení

  • 8. a 9. december 2021, Online

 



 

Kontaktná osoba:

Ing. Erika Meitnerová,

e-mail: meitnerova@ivvl.sk , tel.: 055/79 69 117