Odchyt túlavých zvierat

 

Zameranie školenia: Riešenie problematiky túlavých, nechcených a opustených zvierat na úrovni miest a obcí.

Cieľom vzdelávania je získať špecifické odborné vedomosti o problematike odchytu túlavých zvierat v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MPRV SR č. 283 zo 6. októbra 2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat  a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (ďalej len „vyhláška“). ( TU )

Vzdelávací program je určený hlavne tým, ktorí chcú vykonávať odchyt túlavých zvierat na úrovni miest a obcí.

Školenie je určené pre mestských a obecných policajtov, prevádzkovateľov útulkov a karanténnych staníc, hotelov pre zvieratá, ale aj členov n.o., o.z. zaoberajúcich sa touto problematikou. Obsahová náplň vzdelávacej aktivity je profilovaná tak, aby v jednotlivých prednáškach bolo poskytnuté čo najviac informácii na riešenie predmetnej problematiky. Poplatok za školenie je stanovený - 150,00 € / osoba.

Požiadavky pre uchádzačov sú definované v § 11 ods. 2 vyhlášky. Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý, bezúhonný a ukončil najmenej stredné odborné vzdelanie. Táto požiadavka sa preukazuje dokladom o ukončení vzdelania. Doklad sa nevyžaduje ak fyzická osoba, ktorá absolvovala školenie má ešte platné osvedčenie na odchyt túlavých zvierat vydané po 15.10.2020.

 

Rámcový program školenia odchyt túlavých zvierat:

 1. Legislatívny základ, práva zvierat, etológia zvierat
 2. Identifikácia a registrácia zvierat
 3. Karanténne stanice a útulky
 4. Vedľajšie živočíšne produkty
 5. Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat - oprávnenia a povinnosti
 6. Register odchytených a túlavých zvierat, Týranie zvierat - trestnoprávna zodpovednosť
 7. Spolupráca s RVPS
 8. Obchodujem so zvieratami, čo k tomu treba?
 9. Infekčné ochorenia zvierat (Ktoré ochorenia zvierat ma môžu najviac ohroziť, na čo si dávať pozor?)
 10. Praktické pomôcky pri odchyte zvierat

 

V závere školenia sa vykoná skúška formou písomného testu. Test je úspešný pri 75% správnych odpovedí. Pokiaľ školenie absolvuje fyzická osoba skôr ako končí platnosť osvedčenia na odchyt túlavých zvierat nie je potrebné opätovné vykonanie záverečnej skúšky.

Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat sa vydáva s platnosťou na päť rokov a obsahuje číslo osvedčenia, meno, priezvisko, dátum narodenia jeho držiteľa a dátum začatia a skončenia platnosti osvedčenia.

Po absolvovaní školenia a získaní osvedčenia na odchyt túlavých zvierat ako osoba odborne spôsobilá (vyškolená) je potrebné sa podrobiť procesu schvaľovania, teda podať žiadosť o vydanie rozhodnutia pre osobu schválenú na odchyt túlavých zvierat na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Zároveň na splnenie požiadaviek Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 je nevyhnutné absolvovať aj školenie na ochranu zvierat pri preprave ( TU ).

 Aktuálne pozvánky:           

Odchyt túlavých zvierat

 • Termín školenia: 23. – 24. máj 2024
 • Miesto školenia: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice

 Prihláška na školenie:

V prípade záujmu o školenie vyplňte prosím online Registračný formulár 

Registračný formulár - ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT

Online registrácia slúži ako prihláška na školenie, ktorou zisťujeme záujem o školenie. V prípade aktuálneho termínu školenia, na Vami zadanú emailovú adresu vo formulári, Vám zašleme aktuálne informácie ako aj podmienky účasti na školení.
 Ďalšie informácie:

1.) Osoby schválené na odchyt túlavých zvierat

2) Schválené karanténne stanice a útulky

3) Zoznam odborne spôsobilých osôb -  je uvedený v Datasetoch IVVL

 
Kontaktná osoba:

MVDr. Zuzana Lopatníková, 

e-mail: lopatnikova@ivvl.sk, tel.: 055/79 69 115, mobil: 0908 798 352 .