Ochrana zvierat počas usmrcovania

 

Podmienky na získanie osvedčenia o spôsobilosti podľa požiadaviek ustanovených v Nariadení vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania a Nariadenia Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

 • Každá fyzická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce vykonávať súvisiace úkony spojené s usmrcovaním (vykladanie zvierat, preháňanie zvierat, znehybňovanie zvierat, omračovanie zvierat, vykrvenie zvierat) na bitúnku musí absolvovať akreditovaný vzdelávací program - školenie "Ochrana zvierat počas usmrcovania"
 • Školenie organizuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
 • Školenie je akreditované MŠVVaŠ SR pod číslom: 1570/2017/80/1
 • Rozsah školenia je jeden deň v trvaní 10 vyučovacích hodín
 • K získaniu osvedčenia je nutné absolvovať záverečnú skúšku - písomný test s úspešnosťou min. 75%
 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu má časovo neobmedzenú platnosť
 • Cena školenia je 75 € 
   


Školenie sa realizuje v troch moduloch:

 • Párnokopytníky a nepárnokopytníky

 • Hydina, domáce vtáctvo

 • Kožušinové zvieratá, králiky, zajace
   Každý modul je rozdelený na základe požadovanej oblasti odbornej prípravy:

 1. Súvisiace úkony (zaobchádzanie so zvieratami pred ich znehybnením - vykladanie, preháňanie, ustajnenie, preháňanie k znehybňovaciemu zariadeniu)
 2. Odborné činnosti (znehybnenie, omráčenie, kontrola znakov bezvedomia, kontrola účinnosti omráčenia, zavesenie alebo zdvihnutie živých zvierat, vykrvenie, kontrola nastavenia kľúčových parametrov)
 3. Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat (musí ovládať všetky úkony uskutočňované na bitúnku, za ktoré je zodpovedný)

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu vydáva IVVL k jednotlivým modulom v troch kategóriách:

 1. Súvisiace úkony (zaobchádzanie so zvieratami pred ich znehybnením)
  Osoba, ktorá vykonáva súvisiace úkony môže vykonávať len činnosti vo svojej oblasti.
 2. Omračovanie, vykrvovanie; typ omračovania
  Osoba vykonávajúca odborné činnosti okrem svojich činností môže vykonávať aj činnosti pre oblasť I.
 3. Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat
  Pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat môže vykonávať činnosti pre oblasť II. a I. - získava osvedčenie na všetky úkony, za ktoré je zodpovedný

Dočasné osvedčenie:

 • Dočasné osvedčenie vydáva organizátor školenia v súlade s čl.21 ods.5 nariadenia (ES) 1099/2009 v tých prípadoch, keď nie je možné absolvovať akreditované školenie, t.j. nie je stanovený termín pre nízky počet prihlásených záujemcov na školenie. Vystavenie dočasného osvedčenia je spoplatnené sumou 7 € a má platnosť 3 mesiace. Žiadateľ vypisuje dokumenty : A, B, C - uvádzame ich nižšie. Po obdržaní dočasného osvedčenia môže daná osoba pracovať na bitúnku pod dozorom zamestnanca, ktorý absolvoval akreditované školenie a nadobudol Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

 Aktuálne pozvánky :

 

1. december 2021 -  ,, Ochrana zvierat počas usmrcovania  ,,

Modul: párnokopytníky a nepárnokopytníky 

 • Miesto konania -  ONLINE - aplikácia Microsoft Teams

 • Účastnícky poplatok za školenie: 75,00 € / osoba

 • Pozvánka

 • Návratka

 


Dôležité inštrukcie k zasielaniu Návratky:

 1. Návratka je excelovský súbor s názvom:   OCHPU_navratka_priezvisko

 2. Návratku si stiahnite a vyplňte len elektronicky! 

 3. Návratku netlačte, nevypisujte ručne a neposielajte ako scan. 

 4. Vypĺňajte len žlté políčka, po vyplnení súbor uložte. Následne súbor premenujte názvom Vášho priezviska (bez diakritiky) napríklad:   OCHPU_navratka_Kovac

 5. Takto uložený a premenovaný súbor zašlite na lopatnikova@ivvl.sk

  

Prihláška na školenie:


časť A - Prihláška na školenie Ochrana zvierat počas usmrcovania.
časť B - Vyhlásenie žiadateľa o neporušení predpisov welfaru zvierat.
časť C - Vyhlásenie pre udelenie dočasného osvedčenia.

Vyplnené dokumenty A, B, C sa zasielajú na Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov poštou alebo mailom: lopatnikova@ivvl.sk

Termín vzdelávacieho programu sa stanovuje na základe počtu prihlásených uchádzačov a je zverejnený v časti - Aktuálne školenia

  

Kontaktná osoba:

MVDr. Zuzana Lopatníková, 

e-mail: lopatnikova@ivvl.sk, tel.: 055/79 69 115.