spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
spacer
predel
Projekt DG SANCO
Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny
logo DGSanco3logo DGSanco2logo DGSanco1


Jednou z priorít projektu Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny, ktorý Európska Komisia, opierajúc sa o článok 51 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, naplánovala ako trvalo udržateľnú vzdelávaciu stratégiu na roky 2006 až 2012, je harmonizácia národných kontrolných systémov v záujme zdravia a ochrany spotrebiteľa. Podľa slov Marca Kyprianoua, komisára EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, by sa malo v rámci tohto projektu priebežne vzdelávať viac ako 45 000 zamestnancov orgánov štátnej správy pôsobiacich na úseku veterinárnej starostlivosti a úradnej kontroly potravín a krmív v členských i kandidátskych krajinách EÚ.

V rámci Slovenska bol do marca 2012l národným koordinátorom projektu Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, ktorý v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zabezpečoval nomináciu účastníkov na jednotlivé vzdelávacie aktivity.

V rámci tohto projektu za sledované obdobie IVVL zabezpečil školenia v zahraničí spolu pre 222 účastníkov z toho pre 140 zamestnancov organizácií štruktúry ŠVPS SR.

Od marca 2012 je národným koordinátorom projektu :

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (Department of Food Safety and Nutrition)
     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
     Dobrovičova 12
     812 66 Bratislava
     Slovenská republika

Kontaktné osoby:
    Ing. Ľubica Hózová               Ing. Milan Kováč, PhD.
   Tel.: +421 2 59266 564            Tel.: +421 2 59266 570
e-mail: lubica.hozova@land.gov.sk    e-mail: milan.kovac@land.gov.sk


spacer
    predel
      predel