spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Atestačná príprava - I. a II. stupeň

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa

Podľa §6 Vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií, sú úradní veterinárni lekári, ktorí sú zamestnancami orgánov veterinárnej správy, do dvoch rokov od začiatku ich štátnozamestnaneckého pomeru zaradení do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa.

Do atestačnej prípravy možno na vlastnú žiadosť zaradiť aj zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií, ako aj veterinárnych lekárov pôsobiacich v jednotlivých zložkách Ministerstva Obrany SR a Ministerstva vnútra SR.

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa sa realizuje v troch odboroch:
  1. Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia
  2. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
  3. Laboratórna diagnostika

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa pozostáva zo štyroch päťdňových kurzov, atestačná skúška na získanie atestácie 1. stupňa vo zvolenom odbore sa vykoná do šiestich mesiacov od absolvovania atestačnej prípravy.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku na atestačnú prípravu na atestačnú skúšku 1. stupňa je potrebné poštou alebo osobne doručiť na IVVL.

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa

Podľa Vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií, môžu úradní veterinárni lekári, ktorí sú zamestnancami orgánov veterinárnej správy a ktorí získali atestáciu 1.stupňa, byť po dvoch rokoch na návrh zamestnávateľa zaradení do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 2. stupňa. Do atestačnej prípravy možno na vlastnú žiadosť zaradiť aj zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií, ako aj veterinárnych lekárov pôsobiacich v jednotlivých zložkách Ministerstva Obrany SR a Ministerstva vnútra SR.

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa sa realizuje v troch odboroch:

  1. Zdravie zvierat, ochrana zvierat, hygiena krmív, ekológia a veterinárna farmácia
  2. Hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín
  3. Laboratórna diagnostika

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 2. stupňa pozostáva zo dvoch povinných päťdňových kurzov v rozsahu 70 hodín, voliteľných odborných kurzov v rozsahu 70 hodín a dištančného vzdelávania v rozsahu 40 hodín. Súčasťou prípravy na atestačnú skúšku 2. stupňa je aj písomná atestačná práca, ktorú je nevyhnutné predložiť do šiestich mesiacov po absolvovaní prípravy na atestačnú skúšku. Atestačná skúška na získanie atestácie 2. stupňa vo zvolenom odbore sa vykoná do troch mesiacov od predloženia písomnej atestačnej práce

Vyplnenú a zamestnávateľom podpísanú prihlášku na atestačnú prípravu na atestačnú skúšku 2. stupňa je potrebné poštou alebo osobne doručiť na IVVL. 

    
      predel