spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Ochrana zvierat počas usmrcovania

Podmienky na získanie osvedčenia o spôsobilosti podľa požiadaviek ustanovených v Nariadení vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania a Nariadenia Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania

Podmienky na získavanie osvedčenia o spôsobilosti na úkony spojené s usmrcovaním:
  • Žiadateľ: fyzická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý vykonáva úkony spojené s usmrcovaním zvierat na bitúnku, musí absolvovať akreditovaný vzdelávací program - školenie "Ochrana zvierat počas usmrcovania" podľa požiadaviek ustanovených v nariadení rady (ES) 1099/2009 a v Nariadení vlády SR č. 432/2012 Z. z.
  • Každá fyzická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá chce vykonávať súvisiace úkony spojené s usmrcovaním (tzn. vykladanie zvierat, preháňanie zvierat, znehybňovanie zvierat, omračovanie zvierat, vykrvenie zvierat) na bitúnku musí byť vyškolená, absolvovať záverečnú skúšku a musí vlastniť osvedčenie o spôsobilosti


Školenie "Ochrana zvierat počas usmrcovania", číslo pridelenej akreditácie: 1570/2017/80/1, je jednodňové školenie v trvaní 10 vyučovacích hodín.

Podmienkou získania osvedčenia o spôsobilosti je absolvovanie kurzu a záverečnej písomnej skúšky.
  • Prevádzkovateľ bitúnku umožní, aby žiadateľ : fyzická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, vykonávajúca súvisiace úkony spojené s usmrcovaním zvierat absolvovala akreditovaný vzdelávací program - školenie, ktoré organizuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice IVVL

Aktuálne pozvánky :Vzor prihlášky:
časť A - Prihláška na školenie Ochrana zvierat pocas usmrcovania.
časť B - Vyhlásenie žiadatela o neporušení predpisov welfaru zvierat.
časť C - Vyhlásenie pre udelenie docasného osvedcenia.

Vyplnená prihláška sa zasiela na IVVL.

K prihláške na školenie časť A žiadateľ priloží podľa uvedeného vyššie:

a.) vyhlásenie o neporušení všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane zvierat za posledné 3 roky pred podaním žiadosti na školenie / časť B
b.) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe pri usmrcovaní zvierat alebo súvisiacich úkonoch. Ak sa fyzická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ hlási na absolvovanie školenia odborných činností, doplní spôsoby omračovania (plynové, mechanické, elektrické), ktoré počas svojej praxe vykonávala
c.) vyhlásenie pre udelenie dočasného osvedčenia o spôsobilosti / časť C


IVVL vydáva 3 druhy osvedčenia:

1. Dočasné osvedčenie o spôsobilosti s platnosťou 3 mesiace, ktoré sa počítajú odo dňa prijatia prihlášky časť A a B. Toto osvedčenie môže získať každý, kto pripojí k vyplnenej prihláške vyplnenú časť C. Držiteľ tohto osvedčenia môže pracovať na bitúnku iba pod dohľadom osoby, ktorá vlastní osvedčenie o:
  • odbornej spôsobilosti získané absolvovaním kurzu odbornej prípravy a vykonaní záverečnej písomnej skúšky, alebo
  • odbornej spôsobilosti, vydané na základe potvrdenia zamestnávateľa o dĺžke praxe minimálne 3 roky v odbore usmrcovania zvierat a s tým súvisiacimi úkonmi podľa osobitného predpisu ods. 2 Čl. 29 Nariadenia Rady /ES) č. 1099/2009
Po ukončení platnosti osvedčenia (po uplynutí 3 mesiacov od vydania osvedčenia) musí fyzická osoba absolvovať kurz odbornej prípravy a zložiť záverečnú písomnú skúšku.

2. Osvedčenie o spôsobilosti s predĺženou platnosťou do 08.12.2015. Toto osvedčenie môže získať iba fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá k vyplnenej prihláške časť A priloží vyplnenú časť B a zároveň priloží doklad od zamestnávateľa o dĺžke praxe v odbore v trvaní minimálne 3 roky. Zároveň musí byť v potvrdení od zamestnávateľa uvedený aj typ omračovacej metódy, ktorú žiadateľ u daného prevádzkovateľa používal. Fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá vlastní tento typ osvedčenia o spôsobilosti môže vykonávať dohľad nad pracovníkmi, ktorí vlastnia iba dočasné osvedčenie do obdobia, kým neabsolvujú školenie so záverečnou skúškou.

3. Osvedčenie o spôsobilosti, ktoré získa žiadateľ po absolvovaní školenia a vykonaní záverečnej skúšky. Žiadateľ je povinný zaslať vyplnenú prihlášku časť A a časť B. Fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, ktorá vlastní tento typ osvedčenia o spôsobilosti môže vykonávať dohľad nad pracovníkmi, ktorí vlastnia iba dočasné osvedčenie do obdobia, kým neabsolvujú školenie so záverečnou skúškou.

Na základe zaslaných prihlášok IVVL zostaví termín školení, o ktorých bude všetkých prihlásených žiadateľov e-mailovou poštou informovať.
Pri vydávaní dočasných osvedčení alebo osvedčení s predĺženou platnosťou do roku 2015 je potrebné doplnenie požadovaných častí prihlášky A časťou B, C a dokladom o dĺžke praxe.

MVDr. Jozef Pokorný, riaditeľ IVVL, v.r.

 

    
      predel