spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
Informácie o vzdelávacej aktivite : "Odchyt túlavých zvierat"
Zameranie školenia: Riešenie problematiky zatúlaných, nechcených a opustených zvierat na úrovni miest a obcí.

Cieľom vzdelávania je získať špecifické odborné vedomosti o problematike odchytu túlavých zvierat v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MPRV SR č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (ďalej len "vyhláška"). https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/283/20201015.
Vzdelávací program je určený hlavne tým, ktorí chcú vykonávať odchyt túlavých zvierat na úrovni miest a obcí.

Školenie je určené pre: mestských a obecných policajtov, prevádzkovateľov útulkov a karanténnych staníc, hotelov pre zvieratá, ale aj členov n. o., o. z. a pre tých, ktorí plánujú vykonávať odchyt túlavých a zabehnutých zvierat a zaoberajú sa touto problematikou.
Obsahová náplň vzdelávacej aktivity je profilovaná tak, aby v jednotlivých prednáškach bolo poskytnuté čo najviac informácii na riešenie predmetnej problematiky.
Požiadavky pre uchádzačov sú definované v § 11 ods. 2 vyhlášky. Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý, bezúhonný a má najmenej stredné odborné vzdelanie.

Rámcový program školenia odchyt túlavých zvierat:
1. Legislatívny základ, práva zvierat, etológia zvierat
2. Identifikácia a registrácia zvierat
3. Karanténna stanice a útulky
4. Vedľajšie živočíšne produkty
5. Osoba schválená na odchyt túlavých zviera - oprávnenia a povinnosti
6. Register odchytených a túlavých zvierat
Týranie zvierat - trestnoprávna zodpovednosť
7. Spolupráca s RVPS
8. Komerčný presun spoločenských zvierat
9. Infekčné ochorenia zvierat (Ktoré ochorenia zvierat ma môžu najviac ohroziť, na čo si dávať pozor?)
10. Praktické pomôcky pri odchyte zvierat

V závere školenia sa vykoná skúška formou písomného testu. Test je úspešný pri 75% správnych odpovedí. Osvedčenie na odchyt túlavých zvierat sa vydáva s platnosťou na päť rokov a obsahuje číslo osvedčenia, meno, priezvisko a dátum narodenia jeho držiteľa a dátum začatia a skončenia platnosti osvedčenia.

Termín školenia: oznamujeme včas, ak sa prihlási min. 15 záujemcov.

Žiadosť o vydanie osvedčenia na odchyt túlavých zvierat - prihláška na školenie je na webovom sídle IVVL v sekcii "Prihlášky".

Účastnícky poplatok 140,- € zahŕňa školné, obed v prvý a druhý deň školenia a občerstvenie.
Ubytovanie v IVVL (zľavnené: 17,50 € + 1,50 € miestna daň/osoba/noc ), si platí účastník školenia.

Informácie o ubytovaní: Penzión Inštitút

Úhrada školenia je možná v hotovosti v deň školenia pri prezentácii na IVVL alebo na účet IVVL vedený v Štátnej pokladnici IBAN: SK55 8180 0000 0070 0015 1337.
Podrobnosti obdržíte v pozvánke s návratkou na školenie.

Informácie o školeniach nájdete na: www.ivvl.sk, v kolónke: Aktuálne aktivity.

Predpokladaný termín v roku 2020: druhá polovica novembra / začiatok decembra v prípade priaznivej epidemiologickej situácie COVID-19

Informáciu o školení zameranom na ochranu zvierat pri preprave, definovanom v § 12 ods. 2 písm. d) vyhlášky nájdete na http://www.ivvl.sk/index.php?page=26
1. Zoznam odborne spôsobilých osôb - Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, absolventi školení v rokoch 2015 - jún 2020, je uvedený v Datasetoch IVVL

2. Zoznam odborne spôsobilých osôb - Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, absolventi školení v rokoch 1994 - 2014

3. Schválené karanténne stanice a útulky: https://www.svps.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp


 

    
      predel