spacer
headertop
headera1headera2
  spacer
english flag
o ivvl
Hlavná stránka
O inštitúte
Kontakt
Zamestnanci
Výročná správa
Kontrakt
Nájomné zmluvy
Verejné obstarávanie
Prehľad zmlúv za IVVL
Faktúry a objednávky
Dokumenty
Galéria
vzdelávanie
Prihlášky na vzdelávacie aktivity
Plán aktivít - 2020
Aktuálne aktivity
Odpočet aktivít 2005-2019
Akreditované aktivity
DG SANCO
Aktivity PRV 2014 - 2020
Ochrana zvierat pri preprave
Odchyt túlavých zvierat
Školenia a preškolenia poľovníkov
Podkúvač, paznechtár
Pravidlá ochrany kurčiat
Ochrana zvierat počas usmrcovania
OZ používaných na vedecké účely
Atestačná príprava
Datasety
senzorika
Základné informácie
knižnica
Atestačné práce od roku 2000
Knihy v el.podobe
služby
Prenájom priestorov
Ubytovanie - penzión
Stravovanie
bonus
Múzeum veterinárnej medicíny
Slovenský veterinársky časopis
Edícia Historiae medicinae vet.
IVVL Košice
ôspacer"
spacer
PROJEKT Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 - 2020
V RÁMCI OPATRENIA 1 - Prenos znalostí a informačné akcie
PODOPATRENIA 1.2 - Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie


Názov projektu:Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami (hnojom) z pohľadu legislatívy a správnej praxe, efektívne využitie hnoja v bioplynových staniciach a výroba alternatívnej elektrickej energie

Cieľ projektu:Vzdelávacia aktivita pomôže poľnohospodárom ako postupovať pri budovaní a prevádzkovaní bioplynových staníc, ktoré využívajú na spracovanie biomasu z vlastnej výrobnej činnosti, pochopeniu veterinárnych požiadaviek pri nakladaní s vedľajšími živočíšnymi produktami (zber, preprava, skladovanie a spracovanie) podľa platnej legislatívy, potreby dokumentov pri schvaľovaní, prevádzkovaní bioplynovej stanice, vedení evidencie povinných v zmysle legislatívy. Absolvent získa informácie o inovatívnych postupoch pri spracovaní biomasy v bioplynovej stanici - teplota pri transformácií, nové typy baktérií, pomer jednotlivých surovín (kŕmna dávka).

Cieľová skupina:Aktívni prípadne začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu, malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

Výsledok projektu:V rámci projektu sa vyškolí v 4 termínoch spolu 48 účastníkov. Školenie je zamerané na získavanie, prehlbovanie a inovácie vedomostí a zručností, šírenie informácií o opatreniach EPFRV a cieľoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Miesto realizácie projektu: Košice, Nitra

Obdobie realizácie projektu: IX. 2019 - XII. 2019

Rozsah školenia: 2 dni. Školenie hradí EÚ, pre účastníkov je zdarma školné, exkurzia, študijný materiál (CD), obed, občerstvenie a ubytovanie. Podrobnejšie informácie budú priebežne uverejňované na www.ivvl.sk v menu "Aktivity PRV 2014-2020". Záujemcovia sa môžu vopred zaevidovať zaslaním prihlášky. Jej prijatie potvrdíme spätným emailom. "Prihláška - projekt"

Realizačný tím projektu:
MVDr. Zuzana Tkáčová, projektový garant, Štátna veterinárna a potravinová správa SR
MVDr. Jozef Pokorný, organizačný garant, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Ing. Erika Meitnerová, koordinátor projektu, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov,
Tel.: 055 / 79 691 17, meitnerova@ivvl.sk


spacer
    predel
      predel